تمام مظالب نوشته شده توسط : tadbirpardazan

درباره tadbirpardazan

اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی   الف- شرکت: شرکت شهرکهای صنعتی استان ب- قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ پ- شهرک و ناحیه صنعتی: شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ( ۱) قانون ت- مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده( ۱۰ ) قانون […]

طبق بخشنامه ۱۰/۰۸/۸۹ – ۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تاسیس شرکتها و موسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد. طبق بخشنامه ۱۳/۰۹/۸۹- ۸۹/۱۶۰۲۰۱ موسسات غیرتجاری مشمول در مرجع ثبت شرکتها برای تاسیس نیاز به مجوز دارند اما برای ثبت تغییرات موسسات مذکور نیاز به مجوز ندارند. طبقه بخشنامه ۱۲/۱۰/۸۹ – ۸۹/۱۸۵۳۳۸ موسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی […]