متفرقه

اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی   الف- شرکت: شرکت شهرکهای صنعتی استان ب- قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ پ- شهرک و ناحیه صنعتی: شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ( ۱) قانون ت- مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده( ۱۰ ) قانون […]